Vrienden

Stichting Vrienden van Restaurant Nr7 heeft tot doel het voorzien in (financiële) ondersteuning ter behoud en verbetering van Restaurant Nr 7 ten behoeve van de leerlingen van de Spinaker, school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. De stichting tracht dit te verwezenlijken door geld te genereren door middel van sponsoringen fondsenwerving, zonder winstoogmerk.

Stichting Vrienden van Restaurant Nr7

Opgericht: 18 december 2015
KvK-nummer: 64788520
Banknummer: NL97 RABO 0308 5756 79
RSIN: 855844607
ANBI goedgekeurd

Akte van oprichting stichting
Meerjarenplan 
Bijlagen
 meerjarenplan
Beloningsbeleid


Leden

Cees Rootjes, voorzitter
Bart Schwartz, secretaris
Pim Botterman, penningmeester
Frans Verhage, algemeen lid

Jaarstukken 2016
Jaarstukken 2018


Notulen vergaderingen Stichting
Vrienden van Restaurant Nr7:
20-09-2017
15-03-2017
24-02-2016

Home | Vrienden | < Vorig | Volgend >

Delen

© 2016 Ronduit Onderwijs | Ontwerp en realisatie: Thesign Merkenbouwer | Fotografie: Erik Boschman